Zásady ochrany osobních údajů

Tyto Zásady ochrany osobních údajů byly vypracovány v anglickém jazyce a v případě jakéhokoli rozporu, nesrovnalosti nebo nejasnosti mezi překlady má přednost anglická verze.

Správcem vašich osobních údajů je společnost BTC Trading Company Ltd, mezinárodní obchodní společnost registrovaná na Seychelách pod číslem 221315, se sídlem na adrese Global Gateway 8, Rue De La Perle, Providence, Mahe, Seyhcelles. (dále jen "My"/"Naše"/"Nás").

Přečtěte si prosím pozorně tyto zásady ochrany osobních údajů, protože vám pomohou učinit informované rozhodnutí o sdílení vašich osobních údajů s námi.
ROZSAH TĚCHTO ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny informace shromážděné prostřednictvím webových stránek - geco.one" a/nebo jakýchkoli souvisejících služeb, prodeje, marketingu nebo akcí (dále společně jen"platforma").V těchto zásadách ochrany osobních údajů jsou popsána práva na ochranu údajů, která máte podle platných právních předpisů, jako je právo vznést námitku proti některým zpracováním, která provádíme.
JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE MŮŽEME SHROMAŽĎOVAT?
Obecně platí, že máte kontrolu nad množstvím a typem informací, které nám při používání naší Platformy poskytujete.
Při procházení naší Platformy, kdy se chcete dozvědět více o naší Platformě, jste považováni za návštěvníka a nemusíte nám poskytovat žádné osobní údaje. Při používání naší Platformy automaticky shromažďujeme určité počítačové informace na základě interakce vašeho mobilního telefonu nebo webového prohlížeče s našimi webovými stránkami. Takové informace jsou obvykle považovány za neosobní údaje.
Při vaší návštěvě Platformy shromažďujeme také geografické informace, abychom zjistili vaši aktuální polohu a mohli určit město, ve kterém se nacházíte, a zobrazit informace s příslušnými údaji nebo reklamami.
Shromažďujeme osobní údaje, kterými se rozumí informace, které nám o sobě poskytnete vyplněním formulářů na platformě nebo korespondencí. Zahrnují informace, které poskytnete, když se zaregistrujete k používání Platformy, přihlásíte se k odběru některé z našich služeb, uzavřete na Platformě jakoukoli transakci, účastníte se diskusních fór nebo jiných funkcí sociálních médií na Platformě, účastníte se soutěže, propagační akce nebo průzkumu a když nahlásíte problém. Vezměte prosím na vědomí, že pokud nás kontaktujete, uchováme si o této korespondenci záznam.
Kromě toho shromažďujeme:
 1. Údaje z protokolu;
 2. Automatické informace - tyto informace zahrnují název webové stránky, ze které jste vstoupili na platformu, a název webové stránky, na kterou míříte, když opustíte naše webové stránky. Tyto informace zahrnují také IP adresu vašeho počítače/proxy serveru, který používáte k přístupu na internet, název poskytovatele internetových stránek, typ webového prohlížeče, typ mobilního zařízení a operační systém počítače. Všechny tyto informace používáme k analýze trendů mezi vámi a dalšími za účelem zlepšení platformy;
 3. Informace o transakci - včetně data, času, částky, použitých měn, směnného kurzu, údajů o příjemci, údajů a umístění obchodníka spojeného s transakcí, IP adresy odesílatele a příjemce, jména a registračních údajů odesílatele a příjemce, zpráv odeslaných nebo přijatých s platbou, informací o zařízení použitém k provedení platby a použitém platebním nástroji.
JAK CHRÁNÍME OSOBNÍ ÚDAJE?
Respektujeme vaše soukromí při přístupu k platformě a zavazujeme se podniknout všechny přiměřené kroky k ochraně všech osobních údajů. Veškeré vaše osobní údaje uchováváme v souladu s platnými zákony a předpisy o ochraně soukromí a osobních údajů.
Máme zavedena nezbytná a vhodná technická a organizační opatření a postupy, abychom zajistili, že vaše údaje zůstanou vždy v bezpečí.
Pravidelně školíme všechny naše zaměstnance a zvyšujeme jejich povědomí o tom, jak je důležité zachovávat, chránit a respektovat vaše osobní údaje a soukromí.
Osobní údaje, které nám poskytnete při žádosti o otevření účtu nebo při používání platformy, jsou klasifikovány jako registrované údaje, které jsou chráněny několika způsoby. Ke svým registrovaným údajům máte přístup po přihlášení ke svému účtu. Registrované informace jsou bezpečně uloženy na bezpečném místě a přístup k nim mají pouze oprávnění pracovníci. Veškeré osobní údaje jsou k nám přenášeny prostřednictvím zabezpečeného připojení, a proto jsou přijata veškerá přiměřená opatření, aby se zabránilo tomu, že si tyto údaje prohlédnou neoprávněné osoby. Osobní údaje, které nám byly poskytnuty a které nejsou klasifikovány jako registrované údaje, jsou rovněž uchovávány v bezpečném prostředí a mají k nim přístup pouze oprávnění pracovníci.
JAK POUŽÍVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE? PRÁVNÍ ZÁKLAD A ÚČEL.
Vaše osobní údaje používáme ke komunikaci s vámi a ke správě, poskytování, zlepšování a personalizaci služeb dostupných na Platformě.
Ze shromážděných osobních údajů můžeme také generovat obecné údaje a používat je pro vlastní účely.
Tyto údaje můžeme také použít ke komunikaci s vámi v souvislosti s dalšími produkty nebo službami, které nabízíme my nebo naši partneři.
Můžeme sdělovat novinky společnosti, propagační akce a informace týkající se našich produktů a služeb, které nám byly poskytnuty. Osobní údaje můžeme sdílet s třetími stranami, které nám pomáhají s našimi marketingovými a propagačními projekty nebo zasíláním marketingových sdělení.
Vaše osobní údaje shromažďujeme pro účely, které vyžaduje zákon, zejména: v reakci na žádosti příslušných soudů a orgánů veřejné moci, například orgánů provádějících vyšetřování.
DĚTI
Služby dostupné na platformě nejsou určeny osobám mladším osmnácti (18) let, proto nemáme v úmyslu zpracovávat jejich osobní údaje.
Pokud zjistíme, že zpracováváme osobní údaje osoby mladší 18 let, co nejdříve tyto údaje vymažeme.
Pokud jste mladší 18 let nebo nejste ve své zemi plnoletí, nezadávejte na Platformě žádné osobní údaje.
VAŠE PRÁVA
V souladu s platnými právními předpisy máte v souvislosti se svými osobními údaji řadu práv, jako např.:
 1. právo na přístup k osobním údajům, které o vás uchováváme, a na jejich změnu. Máte právo požádat o kopii osobních údajů, které o vás uchováváme. Kromě toho máte právo své Osobní údaje kdykoli opravit nebo aktualizovat.
 2. Právo na vymazání osobních údajů. Máte právo požádat o odstranění Osobních údajů Pokud nechcete používat Platformu nebo chcete, aby byly vaše údaje vymazány, můžete nás požádat o trvalé odstranění vašeho účtu. V takovém případě bychom vašim žádostem mohli vyhovět vymazáním Osobních údajů v rozsahu přípustném podle platných zákonů a předpisů. Upozorňujeme, že v některých případech jsme povinni vaše údaje uchovávat, abychom vyhověli zákonu.
 3. Právo na omezení zpracování. Máte právo nás požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů. Při omezení zpracování můžeme vaše údaje nadále uchovávat, ale nebudeme je dále používat.
 4. Právo na přenositelnost údajů. Máte právo získat osobní údaje, které nám poskytnete, v "běžně používaném strojově čitelném formátu". To vám umožní získat a znovu použít vaše údaje pro vlastní účely v rámci různých služeb.
 5. Právo vznést námitku proti zpracování vašich údajů. Kdykoli můžete vznést námitku proti použití vašich osobních údajů pro naše vlastní účely. Svůj souhlas se zpracováním vašich Osobních údajů námi můžete odvolat tak, že nás kontaktujete. Toto právo zahrnuje také právo vznést námitku proti zpracování vašich Osobních údajů pro marketingové a reklamní účely.
 6. Právo podat stížnost u dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit, pokud se domníváte, že vaše údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s platnými právními předpisy.
Upozorňujeme, že z výše uvedených práv existují výjimky. Kromě toho může být za určitých okolností přístup k osobním údajům odepřen, pokud by jejich zpřístupnění odhalilo osobní údaje jiné osoby nebo pokud nám ve zpřístupnění těchto údajů brání zákon. Kromě toho, pokud jsou některé údaje nezbytné pro údržbu Platformy nebo pokud je to zákonný požadavek, můžeme takové údaje uchovávat po dobu, po kterou jsou potřebné nebo požadované, a to i v případě, že odvoláte svůj souhlas nebo zrušíte svůj účet. Takové údaje nebudou považovány za údaje podléhající vymazání.
Pokud chcete uplatnit některé z výše popsaných práv nebo máte jakékoli dotazy týkající se zpracování vašich údajů, kontaktujte nás prosím na adrese:
 1. E-mail - support@geco.one
 2. Adresa - Global Gateway 8, Rue De La Perle, Providence, Mahe, Seyhcelles
JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?
Vaše údaje budeme uchovávat v souvislosti s poskytováním služeb na platformě a pouze po dobu nezbytnou pro účely uvedené v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Vaše údaje budeme uchovávat pouze v rozsahu nezbytném pro plnění našich zákonných povinností, řešení sporů a vymáhání našich smluv.
ZVEŘEJNĚNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vezměte prosím na vědomí, že můžeme uzavřít smlouvu s třetími stranami, které potřebují znát vaše osobní údaje za účelem provozování, zlepšování atd. platformy. Aby nám mohli poskytovat smluvní služby, jsou tito poskytovatelé služeb povinni dodržovat tyto Zásady ochrany osobních údajů a jsou omezeni na používání informací pouze podle pokynů.
Souhlasíte s tím, že vaše údaje můžeme sdílet a předávat třetí straně, která je naší smluvní stranou. Sdílení informací je možné pouze způsoby, které jsou popsány v těchto zásadách.
Bez ohledu na opačné ustanovení těchto Zásad ochrany osobních údajů můžeme vaše údaje uchovat nebo zveřejnit, pokud se domníváme, že je to přiměřeně nutné k dodržení zákona, nařízení, právního postupu nebo vládní žádosti, k ochraně bezpečnosti jakékoli osoby, k řešení podvodů, bezpečnostních nebo technických problémů nebo k ochraně našich práv nebo práv našich uživatelů.
ZMĚNA TĚCHTO ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Tyto zásady ochrany osobních údajů mohou být změněny podle našeho uvážení bez předchozího upozornění. Doporučujeme vám, abyste je pravidelně kontrolovali a byli tak obeznámeni se změnami, které jsme případně provedli. Jejich pečlivé přečtení a kontrola případných změn je na vaši zodpovědnost. Používáním platformy přijímáte Zásady ochrany osobních údajů a souhlasíte s nimi.
KONTAKTNÍ ÚDAJE
V případě jakýchkoli dotazů nebo pochybností o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje, nás můžete kontaktovat na následující e-mailové adrese: support@geco.one.

Zahájení obchodování

Začněte