Oznámení o rizicích - BTC Trading Company Ltd ("Společnost")

Používáním služeb poskytovaných společností dále potvrzujete, že jste si vědomi mnoha rizik spojených s používáním služeb, nákupem nebo držením virtuálních aktiv a s transakcemi v kryptoměnách, mimo jiné včetně rizika finanční ztráty, technologických závad (mimo jiné včetně problémů s technologií blockchain a technologií distribuované účetní knihy) a hackerských útoků. Společnost vynakládá veškeré úsilí na zajištění nejmodernějších systémů a zabezpečení. Přesto se některým problémům a rizikům nelze vyhnout. Berete na vědomí, že společnost není zodpovědná za výše uvedená rizika a vy tato rizika dobrovolně přebíráte a přijímáte. Služby se týkají virtuálních finančních aktiv, jejichž kolísání cen je mimo její kontrolu. Jakýkoli zisk nebo ztráta vzniklá v důsledku kolísání hodnoty příslušných vlasů jde výhradně na váš účet a riziko. společnost navíc neposkytuje investiční poradenství v souvislosti s virtuálními finančními aktivy. Chcete-li získat odborné poradenství, žádáme vás, abyste se poradili s příslušným právníkem, účetním nebo daňovým poradcem. V důsledku toho společnost nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám vzniknou v důsledku vašich vlastních obchodních rozhodnutí týkajících se virtuálních finančních aktiv. Berete na vědomí, že hodnota virtuálních finančních aktiv může klesat i stoupat a že nelze zaručit, že v důsledku vašich transakcí s virtuálními finančními aktivy nedojde ke ztrátě nebo že dosáhnete zisku. Pokud vám některé ustanovení tohoto dokumentu nevyhovuje nebo není pro vás přijatelné, neměli byste naše služby poskytované na naší platformě využívat.
§1 ÚVOD
 1. Toto oznámení obsahuje příklady rizik spojených se službami poskytovanými společností, avšak s tím, že katalog možných rizik je otevřený a neomezený. Společnost uvádípříklady rizik souvisejících s jejími službami.
 2. Přihlášením k používání účtu zpřístupněného na webových stránkách společnosti www.geco.one (dále jen "platforma") prohlašujete, že jste si přečetli a pochopili všechna rizika obsažená v tomto upozornění a že je přijímáte.
§2 ŽÁDNÉ INVESTIČNÍ PORADENSTVÍ
Obsah platformy by neměl být považován za investiční poradenství a neměl by být vykládán jako náhrada individuálního investičního poradenství.
  §3 VAŠE PROHLÁŠENÍ
  1. Používáním platformy berete na vědomí a přijímáte veškerá rizika spojená se službami platformy. Tímto prohlašujete, že otevřením účtu na Platformě jste si vědomi toho, že využívání služeb Společnosti je spojeno s vysokým rizikem vzniku ztrát a škod, a že tuto skutečnost a její důsledky přijímáte.
  2. Berete na vědomí, že jste povinni zkontrolovat, zda je nabývání a nakládání s virtuálními aktivy ve vaší jurisdikci legální.
  §4 RIZIKA SPOJENÁ S VIRTUÁLNÍMI AKTIVY
  1. Vzhledem k tomu, že trh s kryptoměnami je stále neregulovaný a nejistý, je obchodování s virtuálními aktivy spojeno se značnou mírou rizika.
  2. Používáním platformy přijímáte následující riziko spojené s virtuálními aktivy:
   • Peněženka a soukromý klíč. Za bezpečné uložení soukromého klíče své peněženky, který je nezbytný k přijímání a nakládání s virtuálními aktivy, jste zodpovědní pouze vy. Ztráta nebo krádež privátního klíče se může rovnat ztrátě všech virtuálních aktiv přiřazených k peněžence.
   • Riziko krádeže a ztráty. Technologie vydávání a distribuce virtuálních aktiv, přestože Společnost dodržuje nejvyšší bezpečnostní standardy, nevylučuje možnost jejich odcizení nebo ztráty.
   • Závislost na systémech informačních technologií Riziko. Společnost udržuje nejvyšší standardy pro výstavbu a provoz informačních systémů, přičemž využívá služeb profesionálních subjektů. Nemůže se však vyhnout rizikům spojeným s útokem hackerů, selháním systému,odpojením internetového připojení nebo fyzickým poškozením serverů.
   • Útoky hackerů a sabotáže. Existuje riziko útoků hackerů na IT infrastrukturu používanou Společností a na základní sítě a technologie. V důsledku toho může být Společnosti částečně, dočasně nebo i trvale znemožněno vykonávat její podnikatelskou činnost. Kromě hackerských útoků existuje riziko, že zaměstnanci Společnosti nebo třetí strany mohou sabotovat IT systémy, což může vést k selhání hardwarových a/nebo softwarových systémů Společnosti. To může mít rovněž negativní dopad na obchodní činnost Společnosti.
   • Zpoždění blockchainu - k výrobě bloků blockchainu může docházet náhodně, protože jsou regulovány důkazem nebo prací. Tímto berete na vědomí, že existuje možnost, žetransakce nebude zahrnuta v očekávaném čase. Společnost neodpovídá za zpoždění, ke kterému může dojít.
   • Možné útoky na těžbu Etherea. Těžební útoky se mohou vyskytnout v blockchainu obsaženém vSmart Contracts. Mezi tyto útoky patří mimo jiné double-spend, majoritní těžba, sobecká těžba a/nebo race condition. Pokud by byl jakýkoli útok úspěšně proveden, došlo by k ohrožení provozu, fungování a posloupnosti transakcí týkajících se virtuálních aktiv a výpočtů smluv.
   • Možnost, že se virtuální aktiva stanou bezcennými. Společnost nezajišťuje likviditu virtuálních aktiv a zříká se veškeré odpovědnosti nebo odpovědnosti, která může vzniknout v souvislosti s tržní hodnotou virtuálních aktiv, jejich cenou, prodejem, nákupem a/nebo existencí jakýchkoli trhů pro virtuální aktiva.
  §5 RIZIKA SPOJENÁ S PODNIKÁNÍM
  1. Trh s virtuálními aktivy se může rychle změnit v důsledku událostí, které nejsou pod kontrolou Společnosti. V tomto bodě si musíte být vědomi a přijmout následující riziko:
   • Provozní riziko. Provozní riziko je riziko potenciální ztráty způsobené selháním člověka, procesu nebo informačního systému. Podle selhání a nedostatků lidského, procesního nebo informačního systému zahrnuje provozní riziko riziko podvodu a nesprávného jednání společnosti. Při provádění transakcí se k minimalizaci potenciálních ztrát používají transakční limity a systémy způsobilosti. Společnost neustále monitoruje informačnísystémy a dohlíží na vlastní operace. Díky těmto činnostem je možné identifikovat rizika selhání systémů, nedostatků nebo podvodů a zmírnit provozní riziko. Informace získané z monitorování informačních systémů a operacíSpolečnosti jsou využívány k nápravě nedostatků v informačních systémech a k předcházení jejich selhání.
   • Riziko bankovních systémů. Obchodování s virtuálními měnami je fenomén, který banky obvykle přijímají jen neochotně. Může existovat riziko zablokování převodu spojeného s procesem nákupu virtuálních aktiv bankou investora. Další riziko může nastat v případě zablokování nebo uzavření směnek společnosti
   • Riziko trestných činů. Virtuální aktiva jsou díky systému vystavena zvýšené náchylnosti k podvodům, praní špinavých peněz a financování terorismu. Tím se zvyšuje riziko ztráty kapitálu, a to i z důvodu nezbytných opatření, která úřady přijímají proti provozovatelům nebo jiným osobám zapojeným do těchto nezákonných transakcí.
   • Kvalifikované poradenství. Informace obsažené v tomto oznámení nenahrazují kvalifikované poradenství, které může být požadováno od třetí strany. Investiční rozhodnutí by nemělo být učiněno pouze na základě obsahu této platformy, protože informace zde obsažené nemohou nahradit poradenství a informace přizpůsobené potřebám, cílům, zkušenostem a znalostem a okolnostem jednotlivce.
  §6 DAŇOVÁ POVINNOST
  Prohlašujete, že jste si vědomi toho, že je vaší odpovědností oznámit a odvést správnou daň příslušnému daňovému úřadu a že společnost není odpovědná za určení, zda se na vaše obchody vztahují daně, ani za výběr, oznámení, srážku nebo odvedení jakýchkoli daní vyplývajících z těchto obchodů.
  §7 ZMĚNA OZNÁMENÍ
  Společnost je oprávněna toto oznámení kdykoli upravit podle vlastního uvážení, aniž by o těchto změnách musela informovat. Pokud s jakoukoli změnou nesouhlasíte nebo jinak nesouhlasíte s tím, že budete upraveným oznámením vázáni, jste povinni přestat využívat služby Společnosti.

  Zahájení obchodování

  Začněte