Podmínky a pravidla

Tyto podmínky se vztahují na služby poskytované společností Analemma Technologies, s.r.o. (dále jen "poskytovatel služeb"), mezinárodní obchodní společností registrovanou na Slovensku pod číslem. obchodní rejstřík 110-331407 a upravují právní vztahy mezi klientem (dále jen "klient") a poskytovatelem služeb (společně dále jen "strany") v souvislosti se službami nabízenými společností.

Přihlášením se k používání účtu u poskytovatele služeb klient souhlasí s tím, že si přečetl a porozuměl a přijímá všechny podmínky obsažené v tomto dokumentu.

(dále jen "podmínky")

Uveřejnění rizik: využíváním služeb poskytovaných společností dále berete na vědomí, že jste si vědomi mnoha rizik spojených s využíváním služeb, nákupem nebo držením tokenů a s účastí na transakcích s kryptoměnami, mimo jiné včetně rizik finanční ztráty, technologických závad (mimo jiné včetně problémů s blockchaintechnologií a technologií distribuované účetní knihy) a hackerských útoků. společnost vynakládá veškeré úsilí na zajištění nejmodernějších systémů a zabezpečení. Přesto se určitým problémům a rizikům nelze vyhnout. souhlasem s těmito podmínkami berete na vědomí, že poskytovatel služeb není odpovědný za výše uvedená rizika a že tato rizika dobrovolně přebíráte a přijímáte. služby se týkají virtuálního finančního aktiva, jehož cenová volatilita je mimo jeho kontrolu. Jakákoli ztráta zisku vzniklá v důsledku kolísání hodnoty příslušnýchvlas jde výhradně na účet a riziko klienta. společnost navíc neposkytuje investiční poradenství ve vztahu k virtuálním finančním aktivům. v důsledku toho společnost neodpovídá za žádné ztráty, které klientovi vzniknou v důsledku jeho vlastních obchodních rozhodnutí ve vztahu k virtuálním finančním aktivům.klient bere na vědomí, že hodnota virtuálních finančních aktiv může klesat i stoupat a že nelze zaručit, že klient v důsledku svých obchodů s virtuálními finančními aktivy nedosáhne ztráty nebo že dosáhne zisku.
§1 ŽÁDNÉ INVESTIČNÍ PORADENSTVÍ
Tyto podmínky, obsah webových stránek poskytovatele služeb (dále jen "platforma") by neměly být považovány za investiční poradenství a neměly by být vykládány jako náhrada individuálního investičního poradenství.  
§2 VÝKLAD
V těchto podmínkách, pokud kontext nevyžaduje jinak:
 1. nadpisy jsou vloženy pouze pro usnadnění a nemají vliv na konstrukci nebo výklad těchto podmínek;
 2. slova označující jednotné číslo zahrnují i množné číslo a naopak;
 3. jakýkoli odkaz na zákon, zákonný nástroj nebo jiný předpis zahrnuje všechna ustanovení, pravidla a předpisy vydané na jejich základě a bude vykládán jako odkaz na takový zákon, zákonný nástroj nebo předpis ve znění pozdějších změn, konsolidovaných, znovu přijatých nebo nahrazených předpisů;
 4. aodkaz na jakoukoli stranu zahrnuje i její oprávněné právní nástupce a právní nástupce.
§3 ZPŮSOBILOST
Pro přístup ke službám nabízeným společností na platformě (dále jen "služby") musí klient splňovat přísné požadavky na způsobilost, zejména:
 1. Klient musí být starší 18 let;
 2. Klient je zákonným vlastníkem finančních prostředků, které jsou připsány na jeho účet u poskytovatele služeb, a že tyto prostředky pocházejí z legitimního a legálního zdroje;
 3. Klient prohlašuje, že využívání služeb poskytovatele služeb nepředstavuje porušení zákonů jeho domovské jurisdikce;
 4. Klient nesmí přistupovat ke službám ani je používat, pokud se nachází, je registrován nebo jinak usazen v těchto zemích nebo je jejich občanem či rezidentem: Spojené státy americké, Japonsko, Svatý Vincenc a Grenadiny, Kanada, Alžírsko, Ekvádor, Írán, Sýrie, Severní Korea nebo Súdán, Menší odlehlé ostrovy Spojených států, Americká Samoa, Ruská federace; jakýkoli stát, země nebo jiná jurisdikce, na kterou Spojené státy americké uvalily embargo; jurisdikce, kde by podle platných zákonů bylo pro klienta (z důvodu jeho národnosti, bydliště, občanství, pobytu nebo z jiného důvodu) nezákonné přistupovat ke službám poskytovatele služeb nebo je využívat; nebo kde je zveřejnění nebo dostupnost služeb zakázána nebo v rozporu s místními zákony nebo předpisy, nebo by mohla být pro poskytovatele služeb předmětem jakýchkoli místních registračních nebo licenčních požadavků (společně dálejen "omezené jurisdikce").
§4 PROHLÁŠENÍ A ZÁRUKY
Klient tímto prohlašuje a zaručuje, že:
 1. Klient není právně postižen a nepodléhá žádnému zákonu nebo předpisu, který by mu bránil v plnění těchto Podmínek nebo v nich předpokládaných transakcí, a že v důsledku toho je oprávněn tyto Podmínky uzavřít a přijmout;
 2. Klient si je vědom rizik spojených s využíváním služeb poskytovaných poskytovatelem služeb. Tato rizika zahrnují skutečnost, že Klient může přijít o všechny prostředky na obchodním účtu, pokud se trh pohne v neprospěch Klienta nebo v případě poruch, technických závad webu a jiných technických závad, výpadků v dodávkách kotací, vyšší moci apod;
 3. Klient prohlašuje, že se nebude podílet na žádné formě manipulace s trhem, včetně podvržených příkazů, ani ji nebude iniciovat, a to ani pod hrozbou zablokování účtu v případě zjištění takového porušení;
 4. Klient prohlašuje, že adresa pro výběr, kterou uvede, je jeho vlastní a že má nad touto adresou plnou kontrolu;
 5. Veškeré informace, které klient poskytl nebo může poskytnout poskytovateli služeb, jsou úplné, aktuální a správné ve všech ohledech;
 6. V případě, že některá z informací poskytnutých klientem přestane být v jakémkoli ohledu úplná, aktuální a správná, je klient povinen neprodleně poskytnout poskytovateli služeb tyto revidované a aktualizované informace;
 7. Klient dodržuje všechny zákony, které se na něj vztahují, mimo jiné včetně všech daňových zákonů a předpisů, požadavků na devizovou kontrolu a registračních požadavků;
 8. Klient tímto prohlašuje a zaručuje, že je plnoletý a může uzavřít závaznou smlouvu;
 9. Klient tímto prohlašuje a zaručuje, že si tyto podmínky přečetl a porozuměl jim;
 10. Klient tímto prohlašuje a zaručuje, že má potřebná oprávnění, způsobilost a souhlas k přijetí těchto podmínek a k uzavření závazné smlouvy s poskytovatelem služeb;
 11. Klient tímto prohlašuje a zaručuje, že se nenachází v žádném z omezených míst, není pod jejich kontrolou, není jejich občanem ani rezidentem;
 12. Klient tímto prohlašuje a zaručuje, že dostatečně rozumí funkčnosti, používání, ukládání, přenosovým mechanismům a složitostem spojeným s kryptografickými tokeny, zařízeními pro ukládání tokenů technologií blockchain a softwarovými systémy založenými na blockchainu;
 13. Klient tímto prohlašuje a zaručuje, že mu nebylo v minulosti pozastaveno nebo odebráno používání Služeb;
 14. Klient tímto prohlašuje a zaručuje, že nepodléhá žádnému příkazu k zmrazení nebo jinému zákazu či omezení jakéhokoli druhu podle platných právních předpisů, které se týkají uzavírání transakcí nebo vlastnictví a nakládání s majetkem;
 15. Klient tímto prohlašuje, že nebude využívat služby, pokud mu to platné zákony v jeho zemi v souladu s těmito podmínkami zakazují;
 16. Klient prohlašuje, že si je vědom toho, že je jeho odpovědností oznámit a odvést správnou daň příslušnému daňovému úřadu a že poskytovatel služeb není odpovědný za určení, zda se na obchody klienta vztahují daně, ani za výběr, oznámení, srážku nebo odvedení jakýchkoli daní vyplývajících z těchto obchodů;
Pokud se Klient registruje k využívání Služeb jménem právnické osoby, zástupce Klienta prohlašuje a zaručuje, že je plně oprávněn jednat jménem právnické osoby a že tato právnická osoba je řádně organizována a platně existuje podle platných právních předpisů jurisdikce, v níž je organizována.
§5 ZNÁT SVÉHO ZÁKAZNÍKA A ÚČET
 1. Aby mohl klient využívat služby poskytovatele služeb, je povinen projít ověřením Know Your Consumer. V takovém případě je Klient povinen poskytnout Poskytovateli služeb veškeré požadované dokumenty a informace, které jsou pravdivé a platné.
 2. Pro přístup ke službám poskytovatele služeb je klient povinen vytvořit si účet (dále jen "účet") a poskytnout informace, které může poskytovatel služeb požadovat. Účet může být přístupný prostřednictvím Platformy.
§6 POPLATKY
 1. Klient tímto bere na vědomí a souhlasí s tím, že na něj budou při využívání služeb uplatňovány poplatky podle ceníku, který je k dispozici na platformě.
 2. Poskytovatel služeb má právo kdykoli upravit a aktualizovat příslušné poplatky podle vlastního uvážení.
 3. Jakákoli revize nebo aktualizace ceníku se vztahuje na všechny Služby, které se uskuteční po nabytí účinnosti revize nebo aktualizace ceníku zveřejněné na Platformě.
§7 SLUŽBY
Poskytovatel služeb poskytuje online obchodní platformu pro obchodování s virtuálními finančními aktivy (dále jen "VFA").

Platforma nabízí následující služby:
 1. Ukládání BTC, ETH, USDT, GEC na peněženkách BITGO;
 2. Možnost obchodovat s 19 nástroji;
 3. Přístup na trh s kryptoměnami;
 4. Přístup k 6 typům objednávek: Rychlá transakce, Trh, Stop, Limit, TP a SL;
 5. Pokročilé nástroje pro analýzu grafů poskytované společností TradingView;
 6. Možnost mít více než jeden obchodní účet;
 7. Rychlé převody mezi účty na platformě;
 8. Pákový efekt pro všechny dostupné nástroje 1: 100;
 9. Ochrana klienta proti zápornému zůstatku v případě náhlých náhodných událostí na trzích (mechanismus StopOut);
 10. Možnost uložení mnoha nastavení rozvržení (personalizace designu platformy).
§8 DOSTUPNOST SLUŽEB
 1. Všechny služby jsou poskytovány bez jakékoli záruky, ať už výslovné nebo předpokládané, a zejména bez předpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro určitý účel. Poskytovatel služeb se snaží poskytovat klientovi služby v co nejkratším možném termínu, ale nezaručuje, že přístup nebude přerušen nebo že nedojde ke zpoždění, poruchám, chybám, opomenutím nebo ztrátě přenášených informací.
 2. Poskytovatel služeb vynaloží přiměřené úsilí, aby zajistil, že k platformě a službám budete mít přístup v souladu s těmito podmínkami. Platforma však může být pozastavena z důvodu údržby.
 3. Klient tímto bere na vědomí, že informování o dočasném nedostatku přístupu k Platformě nemusí být v případě nouze možné, a přijímá rizika spojená s tím, že nemusí být vždy schopen používat Platformu a Služby nebo provádět naléhavé transakce prostřednictvím svého účtu.
§9 ONLINE PŘÍSTUP K ÚČTU
 1. Klient bere na vědomí, že je povinen uložit své přihlašovací jméno a heslo k účtu (dále jen "přístupové údaje") na bezpečném místě, aby se zabránilo jejich neoprávněnému použití třetí osobou.
 2. Klient je povinen neprodleně informovat poskytovatele služeb v případě jakéhokoli podezření, že jeho přístupové údaje byly zpřístupněny, získány třetí osobou a že bezpečnost těchto údajů může být ohrožena.
 3. Poskytovatel služeb v žádném případě neodpovídá za ztrátu přístupových údajů k účtu ze strany klienta, ať už k tomu došlo z jakéhokoli důvodu.
§10 POZASTAVENÍ NEBO UKONČENÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
 1. Poskytovatel služeb je oprávněn zmrazit, zablokovat jakýkoli účet a transakci v případě, že má podezření nebo důkazy o tom, že se klient účastní podezřelého obchodování nebo jiné činnosti nebo porušil jakékoli ustanovení těchto podmínek. To může mít za následek zrušení všech obchodů, které Klient uzavřel, včetně likvidace všech otevřených pozic. Poskytovatel služeb výslovně vylučuje jakékoli ztráty nebo zisky, kterých by Klient dosáhl v důsledku toho, že bychom předčasně uzavřeli obchodní pozice Klienta nebo že by Klient nemohl obchodovat na Platformě. Klient tímto souhlasí s tím, že Poskytovatele služeb zcela odškodní za jakékoli žaloby třetích stran, které by byly důsledkem jednání Klienta nebo toho, že bychom museli předčasně uzavřít Klientovy obchodní pozice.
 2. V situaci popsané v bodě 1 poskytovatel služeb oznámí klientovi své kroky a důvody odmítnutí, pozastavení nebo uzavření a případně postup pro opravu věcných chyb, které vedly k odmítnutí, pozastavení nebo uzavření. Oznámení musí být podáno do pěti dnů od události.
 3. Během zmrazení účtu bude poskytovatel služeb záležitost prošetřovat.
 4. Během fáze vyšetřování nemusí být klient schopen provádět vklady nebo výběry na svůj účet, ani nebude moci obchodovat nebo otevírat nové pozice. Na konci šetření může poskytovatel služeb podle vlastního uvážení rozhodnout o uzavření účtu klienta, k čemuž nejsme povinni klientovi sdělovat žádné důvody.
 5. Poskytovatel služeb může kdykoli a podle vlastního uvážení odmítnout jakýkoli obchod, který mu byl předložen, stanovit limity pro výši obchodu nebo uložit jiné podmínky či omezení pro zadávání příkazů bez předchozího upozornění. Klient bere na vědomí, že rozhodnutí poskytovatele služeb o přijetí určitých opatření může být založeno na důvěrných kritériích a bezpečnostních protokolech. Klient souhlasí s tím, že poskytovatel služeb není povinen sdělovat klientovi podrobnosti o svých postupech řízení rizik a bezpečnostních postupech.
 6. V případě, že poskytovatel služeb odmítne dokončit transakci a/nebo pozastaví účet, zruší poskytovatel služeb pozastavení co nejdříve, jakmile pominou důvody pro odmítnutí a/nebo pozastavení. Poskytovatel služeb není povinen umožnit klientovi obnovit transakci za stejnou cenu nebo za stejných podmínek, jako byla pozastavená, zrušená nebo odvolaná transakce.
 7. Pokud poskytovatel služeb zjistí, že účet klienta je neaktivní po dobu delší než dvacet čtyři měsíců, je poskytovatel služeb oprávněn účtovat takovému klientovi poplatek za vedení účtu, aby mohl pokračovat v obsluze a vedení příslušného účtu klienta. Poskytovatel služeb je v tomto případě oprávněn Účet Klienta rovněž zrušit.
 8. Klient může účet kdykoli zrušit výběrem všech zůstatků a podáním příslušné žádosti na platformě. Tímto způsobem Klient zmocňuje Poskytovatele služeb, aby v okamžiku zrušení zrušil nebo pozastavil všechny probíhající transakce spojené s příslušným účtem.
§11 VYŠŠÍ MOC
Uvádí se, že poskytovatel služeb nenese odpovědnost za neplnění způsobené výhradně:
 1. nevyhnutelná oběť;
 2. zpoždění při doručení;
 3. embarga;
 4. přírodní katastrofy;
 5. vládní nařízení;
 6. akty civilních, veřejných nebo vojenských orgánů;
 7. jednání běžných dopravců, mimořádné podmínky (včetně povětrnostních podmínek), které jsou neslučitelné s bezpečností nebo dobrou kvalitou provedení, nebo
 8. jakákoli podobná nepředvídatelná událost, která způsobí, že plnění je z obchodního hlediska nepravděpodobné.
Pokud nastane případ vyšší moci, může se strana, která je poškozena neschopností druhé strany plnit, rozhodnout pozastavit smlouvu, a to zcela nebo částečně, po dobu trvání okolností vyšší moci. Strana, u níž nastaly okolnosti vyšší moci, musí spolupracovat s poškozenou stranou a pomáhat jí všemi přiměřenými způsoby, aby minimalizovala dopad vyšší moci na poškozenou stranu.
§12 OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
 1. Poskytovatel služeb ani žádná ze stran Poskytovatele služeb v žádném případě neodpovídá za nepřímé, zvláštní, náhodné, následné nebo exemplární škody jakéhokoli druhu (mimo jiné včetně škod souvisejících se ztrátou příjmů, výnosů nebo zisků, ztrátou používání nebo dat nebo škod způsobených přerušením provozu), které vznikly v důsledku nebo v jakékoli souvislosti s formou akce, ať už na základě smlouvy, deliktního jednání (včetně, ale bez omezení, prosté nedbalosti, ať už aktivní, pasivní nebo přisouzené) nebo jakékoli jiné právní nebo spravedlivé teorie (a to i v případě, že byl Klient upozorněn na možnost vzniku takových škod a bez ohledu na to, zda bylo možné takové škody předvídat); a
 2. Poskytovatel služeb a strany Poskytovatele služeb (společně) v žádném případě nenesou souhrnnou odpovědnost, ať už z titulu smlouvy, záruky, deliktu (včetně nedbalosti, ať už aktivní, pasivní nebo přičítané) nebo jiné teorie, vyplývající z těchto Podmínek nebo s nimi související;
 3. Smluvní strany odpovídají za dodržování podmínek, za plnění závazků a záruk klienta způsobem a ve výši stanovené zejména těmito podmínkami:
  • v případě vznesení obvinění, nároků nebo žalob na Poskytovatele služeb v souvislosti s neplněním závazků ze strany Klienta se Klient zavazuje řešit tyto nároky nebo žaloby sám a na vlastní náklady, jakož i plně nahradit Poskytovateli služeb doložené prokázané ztráty, soudní poplatky, náklady na právní zastoupení, které vznikly v souvislosti s odmítnutím Klienta nebo předčasným plněním jeho závazků ze strany Klienta.
  • V případě, že klient poruší své povinnosti vyplývající z těchto podmínek, vyhrazuje si poskytovatel služeb právo:
   • požadovat od klienta plnou náhradu škody způsobené každým porušením;
   • podat žalobu k soudu, pokud odškodnění nepokryje ztrátu poskytovatele služeb;
   • poskytnout informace týkající se totožnosti a polohy klienta kterémukoli oprávněnému pracovníkovi v souladu s platnými právními předpisy.
 4. Aby se předešlo pochybnostem, toto ustanovení o omezení odpovědnosti zůstává v platnosti i po ukončení těchto Podmínek a platí v plné platnosti a účinnosti po neomezenou dobu ve prospěch Stran a jakéhokoli jiného subjektu, který je nebo se stane vlastníkem Služeb, ať už k takovému vlastnictví dojde prodejem, fúzí, jinou transakcí nebo na základě rozhodného práva.
 5. Pokud platné právní předpisy neumožňují, aby se na Klienta vztahovala všechna výše uvedená omezení odpovědnosti ve smlouvách nebo jejich část, budou se omezení, vyloučení a vyloučení odpovědnosti vztahovat na Klienta pouze v rozsahu povoleném takovým rozhodným právem.
§13 NEEXISTENCE VÝJIMKY
Jakékoli selhání nebo prodlení Poskytovatele služeb při vymáhání jakýchkoli podmínek nebo uplatnění jakéhokoli práva podle Podmínek nebude považováno za vzdání se práv Poskytovatele služeb v jakémkoli rozsahu.
§14 INDEMNITY
Zákazník odškodní poskytovatele služeb za veškeré nároky, ztráty, škody a výdaje (včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení, nákladů na právní zastoupení a soudních výloh), které vůči němu uplatní jakákoli třetí strana nebo které poskytovateli služeb jinak vzniknou v důsledku nebo v souvislosti s:
 1. porušení těchto podmínek ze strany klienta;
 2. jakékoli nedbalostní nebo podvodné jednání nebo opomenutí nebo úmyslné pochybení ze strany Klienta; a
 3. jakékoli nároky třetích stran v důsledku jednání nebo opomenutí Klienta.
§15 AUTORSKÁ PRÁVA A JINÁ PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ
 1. Pokud poskytovatel služeb nestanoví jinak, veškerá autorská práva a jiná práva duševního vlastnictví k veškerému obsahu a dalším materiálům obsaženým na platformě nebo poskytovaným v souvislosti se službami, včetně mimo jiné ochranných známek, log a veškerých návrhů, textů, grafiky, obrázků, informací, dat, softwaru, zvukových souborů, jiných souborů a jejich výběru a uspořádání (dále společně jen "duševní vlastnictví"), jsou vlastnictvím poskytovatele služeb nebo jeho poskytovatelů licence či dodavatelů a jsou chráněny.
 2. Poskytovatel služeb tímto uděluje zákazníkovi omezenou, odvolatelnou, nevýhradní a nelicencovatelnou licenci k přístupu k duševnímu vlastnictví a jeho používání pro osobní nebo interní obchodní účely, a to pouze za účelem používání služeb.
 3. Licence popsaná v bodě 2 výše podléhá těmto podmínkám a neumožňuje:
  • jakýkoli další prodej duševního vlastnictví;
  • šíření, veřejné předvádění nebo veřejné vystavování jakéhokoli duševního vlastnictví;
  • upravovat nebo jinak odvozeně používat duševní vlastnictví nebo jeho část; nebo
  • jakékoliv jiné použití duševního vlastnictví, než pro zamýšlené účely.
 4. Licence udělená podle tohoto odstavce automaticky zaniká, pokud poskytovatel služeb pozastaví nebo ukončí účet klienta nebo přístup ke službám.
§16 PRÁVA TŘETÍCH STRAN
 1. odkazy poskytovatele služeb na webové stránky třetích stran, které nejsou přidružené nebo spojené s poskytovatelem služeb (ačkoli se na těchto webových stránkách mohou objevit značky, reklamy nebo odkazy týkající se platformy nebo jakýchkoli služeb).
 2. Poskytovatel služeb může klientovi zasílat e-mailové zprávy obsahující reklamy nebo propagační akce včetně odkazů na třetí strany.
 3. Poskytovatel služeb neposkytuje žádné záruky ohledně kvality, vhodnosti, funkčnosti nebo zákonnosti materiálů na webových stránkách třetích stran, na které je odkazováno, ani ohledně zboží a služeb dostupných na těchto webových stránkách. Tyto materiály jsou poskytovány pouze pro zájem a pohodlí klienta.
 4. Poskytovatel služeb tyto webové stránky třetích stran nesleduje ani nezkoumá a nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoli ztráty vyplývající z obsahu nebo přesnosti těchto materiálů a jakýkoli názor vyjádřený v těchto materiálech by neměl být považován za podporu, doporučení nebo názor jakéhokoli člena poskytovatele služeb.
 5. Klient nesmí v žádném případě vytvořit hypertextový odkaz na jakoukoli stránku na platformě, pokud mu k tomu poskytovatel služeb neposkytne předchozí souhlas. Pokud Klient vytvoří odkaz na některou ze stránek na Platformě, bere na vědomí, že je odpovědný za všechny přímé i nepřímé důsledky tohoto odkazu a že na požádání okamžitě odškodní Poskytovatele služeb za veškeré ztráty, odpovědnost, náklady nebo výdaje vzniklé v důsledku odkazu nebo v souvislosti s ním.
§17 ZMĚNA PODMÍNEK
 1. Poskytovatel služeb je oprávněn tyto podmínky kdykoli změnit, a to podle vlastního uvážení oznámením o těchto změnách, například zasláním e-mailu klientovi, oznámením prostřednictvím služeb. Pokud Klient nesouhlasí s jakoukoli změnou těchto Podmínek nebo jinak nesouhlasí s tím, že bude upravenými Podmínkami vázán, je povinen přestat Služby používat.
 2. Uvádí se, že veškerá formální komunikace poskytovatele služeb s klientem bude probíhat prostřednictvím elektronické pošty, pokud klient nedá jiný pokyn, nebo prostřednictvím systémů zabezpečených zpráv vytvořených poskytovatelem služeb.
 3. Komunikace mezi klientem a poskytovatelem služeb bude probíhat v anglickém jazyce, pokud se klient a poskytovatel služeb nedohodnou jinak. V případě jakéhokoli rozporu mezi anglickou verzí těchto Podmínek a překladem těchto Podmínek do cizího jazyka je rozhodující anglická verze těchto Podmínek.
§18 PŘÍSPĚVEK
 1. Tyto Podmínky jsou vymahatelné pouze mezi Klientem a Poskytovatelem služeb a žádná jiná osoba nemá podle těchto Podmínek právo vymáhat jakékoli ustanovení těchto Podmínek.
 2. Klient se zavazuje, že bez předchozího souhlasu poskytovatele služeb nepostoupí, nepřevede, nezcizí ani neposkytne zajištění žádných svých práv a povinností podle těchto podmínek.
 3. Poskytovatel služeb je oprávněn postoupit nebo převést jakákoli svá práva nebo povinnosti podle těchto podmínek nebo delegovat všechny nebo některé své funkce podle těchto podmínek na třetí stranu bez předchozího souhlasu klienta za předpokladu, že je klient o takovém postoupení informován.
§19 ODDĚLITELNOST
Pokud bude jakákoli podmínka, ustanovení, smlouva nebo omezení této dohody soudem příslušné jurisdikce shledáno neplatným, nezákonným, neúčinným nebo nevymahatelným, zůstávají ostatní části dohody, ustanovení, smlouvy a omezení v ní uvedené v plné platnosti a účinnosti a nebudou nijak dotčeny, oslabeny nebo zneplatněny a strany této dohody vynaloží přiměřené obchodní úsilí k nalezení a použití alternativních prostředků k dosažení stejného nebo v podstatě stejného výsledku, jako je výsledek předpokládaný takovou podmínkou, ustanovením, smlouvou nebo omezením. Tímto se stanoví a prohlašuje, že úmyslem stran je uzavřít zbývající podmínky, ustanovení, dohody a omezení dohody, aniž by zahrnovaly jakékoli z nich, které by mohly být později prohlášeny za neplatné, nezákonné, neúčinné nebo nevymahatelné.
§20 STÍŽNOSTI
 1. Zákazník je oprávněn podat reklamaci níže uvedeným způsobem, pokud podle jeho názoru nejsou služby Poskytovatelem služeb poskytovány kvalitně.
 2. Stížnost lze podat:
  • písemně a zaslat na následující adresu: Global Gateway 8, Rue De La Perle, Providence, Mahe, Seyhcelles;
  • elektronicky na následující e-mailovou adresu: support@geco.one.
 3. Stížnost by měla obsahovat:
  • jméno klienta;
  • předmět a okolnosti odůvodňující stížnost;
  • navrhovaný způsob řešení stížnosti.
 4. Stížnosti se posuzují v pořadí, v jakém byly doručeny, nejpozději však do 30 (třiceti) dnů. Neobsahuje-li reklamace údaje potřebné k jejímu projednání, je poskytovatel služby oprávněn vyzvat objednatele k jejímu doplnění v potřebném rozsahu, přičemž lhůta 30 (třiceti) dnů běží ode dne doručení doplněné reklamace.
 5. V odůvodněných případech může poskytovatel služeb prodloužit lhůtu popsanou v bodě 4 výše o dalších 14 (čtrnáct) dnů, o čemž bude osoba podávající stížnost informována.
 6. Klient, který podává stížnost, je informován o způsobu vyřízení stížnosti v podobě, v jaké byla podána.
UKONČENÍ §21
 1. Právní vztah mezi klientem a poskytovatelem služeb (dále jen "vztah") zůstává v platnosti, dokud jej některá ze stran neukončí.
 2. Každá strana může vztah ukončit s okamžitou platností bez udání důvodu.
 3. Výpověď musí být učiněna písemně a zaslána doporučeně na adresu:
  • Klient - adresa uvedená v tomto účtu,
  • Poskytovatel služeb - na adrese Global Gateway 8, Rue De La Perle, Providence, Mahe, Seyhcelles.
nebo e-mailem:
 1. Klient - e-mail obviněný v tomto účtu,
 2. Poskytovatel služeb: support@geco.one.
§22 USTANOVENÍ O CELÉ SMLOUVĚ
 1. Tato smlouva představuje úplnou dohodu mezi stranami ohledně předmětu této smlouvy a nahrazuje všechny ostatní předchozí písemné i ústní dohody a ujednání mezi stranami ohledně předmětu této smlouvy.
 2. Poskytovatel služeb neodpovídá klientovi za ztráty vzniklé v důsledku nebo v souvislosti s jakoukoli dohodou, prohlášením, prohlášením nebo závazkem učiněným před nabytím účinnosti těchto podmínek, s výjimkou těch dohod, prohlášení, prohlášení nebo závazků, které jsou výslovně začleněny do těchto podmínek nebo na které tyto podmínky odkazují.
§23 ROZHODNÉ PRÁVO
Podmínky se řídí seychelským právem.
§24 ŘEŠENÍ SPORŮ
 1. Strany se dohodly, že budou nejprve v dobré víře jednat o problému vyplývajícím z těchto Podmínek nebo souvisejícím s nimi nebo s jejich porušením, a to po dobu nejméně třiceti (30) dnů od písemného oznámení takového sporu nebo nároku druhé straně.
 2. Pokud jednání nevyřeší spor, rozpor nebo nárok k přiměřené spokojenosti všech stran během této lhůty, bude spor řešen soudem příslušným pro poskytovatele služeb.  

Zahájení obchodování

Začněte